Europese Commissie keurt de combinatie van KEYTRUDA® (pembrolizumab) en chemotherapie als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met gemetastaseerd plaveiselcel niet-kleincellig longkanker goed

MSD heeft bekend gemaakt dat de Europese Commissie (EC) goedkeuring heeft gegeven voor de combinatie van pembrolizumab en chemotherapie (carboplatine en ofwel paclitaxel of nab-paclitaxel) als eerstelijnsbehandeling voor volwassenen met gemetastaseerd plaveiselcel niet-kleincellig longkanker (sqNSCLC).[1] Het besluit van de EC is genomen op basis van het overlevingsvoordeel dat is aangetoond ten opzichte van een eerstelijnsbehandeling met alleen chemotherapie.

 Het besluit van de EC is gebaseerd op de resultaten van de KEYNOTE-407 studie.1 Uit deze studie bleek dat door het behandelen met een combinatie van pembrolizumab en chemotherapie het risico op overlijden met 36%, en het risico op progressie of overlijden met 44% werd verminderd, ten opzichte van een behandeling met alleen chemotherapie.

In Nederland is pembrolizumab als eerstelijnsbehandeling reeds beschikkbaar in combinatie met pemetrexed en platinum chemotherapie bij gemetastaseerd niet-plaveiselcel NSCLC zonder EGFR- of ALK-positieve tumormutaties. Verder is pembrolizumab voor de eerstelijnsbehandeling als monotherapie geïndiceerd voor patienten met gemetastaseerd NSCLC met een PD-L1-expressie van 50% of hoger met tumoren zonder EGFR- of ALK-positieve mutaties.

Kaja Natland, Managing Director van MSD Nederland zegt over deze goedkeuring: ”Wij zijn verheugd dat hiermee de eerstelijns behandelingsmogelijkheden voor mensen met gemetastaseerde longkanker verder wordt uitgebreid. Door het financiële arrangement dat gesloten is met de Nederlandse overheid, is er automatisch vergoeding bij Europese registratie, dit betekent dat patiënten in Nederland vanaf nu direct toegang hebben tot deze combinatietherapie.”

KEYNOTE-407 studie[1]

In de KEYNOTE – 407- een internationale fase III studie bij 559 patiënten met niet eerder behandeld gemetastaseerd plaveiselcel NSCLC ongeacht tumor-PD-L1-expressiestatus – werd de werkzaamheid van pembrolizumab in combinatie met chemotherapie (carboplatine en ofwel paclitaxel of nab-paclitaxel) onderzocht. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd tussen enerzijds een behandeling met vier cycli pembrolizumab (200 mg iedere 3 weken), carboplatine (AUC 6 iedere 3 weken) en paclitaxel (200 mg/m2 iedere 3 weken) of nab-paclitaxel (100 mg/m2 iedere week, 12 giften) gevolgd door pembrolizumab tot maximaal 2 jaar (200 mg elke 3 weken). En anderzijds een behandeling van vier cycli carboplatine (AUC 6 iedere 3 weken) en paclitaxel (200 mg/m2 iedere 3 weken) of nab-paclitaxel (100 mg/m2 iedere week, 12 giften) alleen. De primaire eindpunten van de KEYNOTE-407 studie waren totale overleving (overall survival) en progressievrije overleving volgens geblindeerde onafhankelijke centrale review.

Na een mediane follow-up van 7,8 maanden was het resultaat in de pembrolizumab-combinatie arm een mediane overall survival (OS) van 15,9 vs. 11,3 maanden in de vergelijkende arm (HR 0,64; 95% BI 0,49-0,85 p<0,001). De mediane PFS was 6,4 maanden in de pembrolizumab-combinatie arm vs 4,8 maanden in de vergelijkende arm (HR 0,56; 95% BI 0,45-0,70 p<0,001). Bijwerkingen van graad 3 of hoger kwamen voor bij 69,8% van de patiënten in de pembrolizumab-groep en in 68,2% van die in de controle-groep.

Longkanker

Longkanker is één van de meest dodelijke vormen van kanker.[3] In Nederland krijgen jaarlijks ruim 12.000 mensen de diagnose longkanker.[4] Longkanker wordt vaak opgedeeld in niet-kleincellige (85%) en kleincellige longkanker.[4] Binnen niet-kleincellige longkanker wordt er onderscheid gemaakt tussen plaveiselcel en niet-plaveiselcel (70%) longkanker.[2] In Nederland is de levensverwachting van patiënten met niet-kleincellige longkanker in gevorderd stadium (stadium IV), één jaar na diagnose ongeveer 23%.[5]

Pembrolizumab in Nederland [6]

Pembrolizumab is ontdekt, deels ontwikkeld en wordt geproduceerd in Nederland. Het is sinds 2015 beschikbaar voor de behandeling van patiënten met gevorderd (inoperabel of gemetastaseerd) melanoom en als adjuvante behandeling bij volwassenen met stadium III melanoom, waarbij de lymfeklieren betrokken zijn en bij wie complete resectie heeft plaatsgevonden. Daarnaast is pembrolizumab bij longkanker geregistreerd als eerstelijnsbehandeling van patiënten met gemetastaseerd niet-kleincellige longkanker (NSCLC) waarvan de tumor een PD-L1 expressie vertoont van ≥50% of meer, en als tweedelijnsbehandeling van lokaal gevorderd of gemetastaseerd NSCLC met een PD-L1 expressie van >1% of hoger. Tevens is het beschikbaar voor de eerstelijnsbehandeling in combinatie met chemotherapie voor gemetastaseerd NSCLC. Voor gerecidiveerd en refractair klassiek hodgkinlymfoom is het ook goedgekeurd. Evenals voor zowel de eerste- als de tweedelijnsbehandeling van patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom. Voor de eerstelijnsbehandeling daarvan dienen de tumoren een PD-L1 expressie te vertonen van ≥10. Voor de tweedelijnsbehandeling van hoofd-halskanker – bij terugkerend of gemetastaseerd hoof-hals carcinoom (HNSCC) voor volwassenen met een PD-L1 expressie van ≥50%, die progressie vertonen met- of na chemotherapie is pembrolizumab ook beschikbaar. Pembrolizumab wordt in Nederland volledig vergoed voor alle EMA geregistreerde indicaties.


  1. Paz-Ares, L. et al, Pembrolizumab plus Chemotherapy for Squamous Non-Small-Cell Lung Cancer, https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1810865
  2. https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/192487-niet-kleincellige-longkanker-oorzaken-en-symptomen.html#plaveiselcelcarcinoom-van-de-longen
  3. https://www.longkankernederland.nl/longkanker-is-meest-dodelijke-vorm-kanker/.
  4. https://www.cijfersoverkanker.nl/selecties/Dataset_1/img5b48629c4a9c9.
  5. https://www.cijfersoverkanker.nl/selecties/Dataset_2/img5b486443b8361.
  6. SPC Keytruda 25mg januari 2019, http://productinfo.msd.nl/spc_keytruda_25mg.pdf